زوال تنهایی

جلد زوال تنهایی

شناسایی وجه‌های گوناگون و ویژگی‌های عوارض جانبی تجاوز جنسی از سایر نشانه‌هایی که به دلیل دیگری کودک را آزار می‌دهد، کاری است بس دشوار. کودکان به‌ویژه زمانی که قربانی تجاوز جنسی می‌شوند، آسیب‌پذیرتر هستند. چراکه تجربه‌های دوران کودکی مبنایی می‌شود برای خودشناسی خویش در آینده. کودکانی که مورد آزار تجاوز جنسی بوده‌اند، در ذهن خود تصویری مبهم و پیچیده دارند که به‌راحتی نمی‌شود از نشانه‌های رویدادهای دیگری که به‌احتمال او در معرض آن بوده و رنجش را موجب شده، جدایشان کرد. در چنین حالتی برای کودک هم آسان نیست که پیرامون خود را دریابد و با مردم در ارتباط باشد. به‌این‌ترتیب، عوارض جانبی تجاوز جنسی به کودکان می‌تواند  فراتر از تجربه‌های منفی او در نوجوانی باشد که شوربختانه پیامد آن تا بزرگ‌سالی هم دست از دامن او بر نخواهد داشت. اثرهای کوتاه‌مدت همراه است با نشانه‌ها و دشواری‌های رفتاری که طی دو سال بعد از آخرین تجاوز جنسی نمایان می‌شود. عوارض بلندمدت این کنش زشت هم تنها با مطالعه‌ی شرایط و موقعیت بزرگ‌سال‌هایی که در کودکی قربانی تجاوز جنسی بوده‌اند، امکان‌پذیر است.

  • پدید آورنده :