واهمه ی نوشتن

جلد واهمه ی نوشتندر فصل «منصور در بوته نقد» علی نگهبان به خردگرایی در آثار منصور کوشان پرداخته، جمشید برزگر، رمان «شاهد» از منصور کوشان را نقد و بررسی کرده، کوشیار پارسی از سرسختی کوشان در نوشتن یاد کرده، سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان اشعار منصور کوشان را بررسی کرده‌ا‌ند، عباس شکری و نسرین مدنی و رضا اغنمی، هر یک رمان «دهان خاموش» از کوشان را بررسیده‌اند و کیانوش فرید هم به جنبه‌ای از آثار کوشان پرداخته که تازگی دارد: نقاشی‌هایی که او در دوران بیماری‌اش آفریده است.

  • پدید آورنده :