«سقف بلند تنهایی»

حسین رادبوی

قیمت: 20 دلار آمریکا

مضمون و درونمایۀ رمان “سقف بلند تنهایی” چیزی نیست غیر از تنهایی. تنهاییِ راوی و دیگر شخصیتهای داستان همچون: ماهرخ که با پیرمردی هم‏سنِ پدرش زندگی می‏کند. لیزا که از خانواده‏اش دور افتاده و به تن‏فروشی افتاده است. افسانه، زنی که شوهرِ جوانش را در جنگ از دست داده و از تنهایی به دنبالِ همدم و هم‏سخنی است. فرشته که بعد از جدایی از شوهرِ ناسازگارش، تنها زندگی می‏کند. و بالاخره کریم به شکلی و مگومی به شکلی دیگر با تنهایی و بی‏سروسامانیِ خود کلنجار می‏روند.

    رمانِ سقف بلند تنهایی که میان‏خط‏های گسترده‏ای دارد، متعلق به دورۀ چهارم داستان‏نویسیِ خارج از کشور است. دوره‏ای که داستانهایش روایتگرِ بحرانِ دو جنسِ نرینه و مادینه است و بیانگرِ پرسشی هستی‏گونه و هستی‏شناسانه که راویانش نمی‏توانند از گذشته بگذرند و همیشه رنجِ گذشته را با خود حمل می‏کنند. زبانِ ساده و روان و پُرکششِ این رُمان، در عین حال که به زبانِ محاوره نزدیک است، زبانِ فکر و اندیشه است. انتخابِ فرم و چینشِ فصلهای آن که بدنبالِ هم آمده‏اند، آگاهانه و با دقت انجام شده است. در سراسرِ رمان؛ مسئله و بحرانِ عمدۀ راوی و ارتباطش با زنانِ متعدد، محرومیتِ جنسی و زنبارگی نبوده بلکه تنهایست.

برای تهیه این کتاب می توانید به یکی از آدرس‌های زیر مراجعه کنید:

ایمیل نشر آفتاب

aftab.publication@gmail.com

سایت نشر آفتاب

www.aftab.opersian.com

سایت آمازون

www.amazon.com

سایت چاپخانه

www.createspace.com/7295123

 

  • پدید آورنده :