برگ گسترده

نویسنده: م. ب. پگاه

گاهی خواب و یا رویایی می‌تواند زندگی‌ی ما را دگرگون کند و واقعیت را تابع خود سازد. شخصیت بی نام و نشان داستانِ ” برگ گسترده ” از سر ناچاری در میان آشغال‌ها کار و زندگی می‌کند و در آن حال نمی‌تواند اُفق روشنی برای خود و زندگی‌اش تصور کند، اما غروب یک روز در حالی که در سر پناه خود دراز کشیده و به روزنامه‌ای در سقفِ سر پناهش نگاه می‌کند، عکسی در آن روزنامه او را به خود جلب می‌کند و به سفری دور و دراز می‌برد. سفری در خواب که با بیداری‌اش به پایان می‌رسد و تأثیر آن خواب او را به این فکر می‌اندازد که خوابش را بنویسد. ” برگ گسترده ” داستان خواب اوست.

بخشی از داستان

او خواست صدایش کند ولی لبانش از هم گشوده نشدند خواست به دنبالش بدود اما از جایش تکان نخورد و همان جا ایستاد و او را که آهسته از آنجا دور می‌شد نگاه می‌کرد و سپس به خطوطی که خود نوشته بود و نمی‌توانست بخواند نگریست. به آنجا آمده بود و هنوز در راه بود تا شاید مطلبی برای خواندن بیابد و هرگز فکر نمی‌کرد که در آنجا آن گونه که نوشته بود بنویسد و پنداشت کاری که کرده بود بیشتر به طراحی می‌مانست تا به نوشتن. حکایتی نوشته بر پوستی که روزی خاک خواهد شد. شاید این بود آنچه آن مرد می‌خواست، چیزی به یادگار گذاشتن پیش از رفتن و نیست شدن که همیشه آنچه باید به یادگار بماند، نمی‌ماند و آن‌طور که ‌اشک‌های او نشان می‌دادند ندیده بودند دیدگانش آنچه بر پشتش نگاشته شده بود و او به خاطر نشان دادن آن نوشته‌ها به آن مرد می‌توانست از کاری که کرده بود دلشاد باشد. او مثل آن مرد در میان نوشته‌ها پرسه زد و وقتی که اولین سطر را تماشا کرد از آنجا دور شد و احساس کرد که برای اولین بار بر آن برگ گسترده اثری گذاشته که هر چند از آن او نبود اما در شکل گیری‌اش سهیم بود. در راه از فاصله‌ی دور چشمش به گروهی آدم خورد که آهسته در صفی پشت سر هم در حرکت بودند. با عجله سعی کرد که خودش را به آن‌ها برساند و از آنجا که آن‌ها آهسته حرکت می‌کردند او توانست بعد از مدت کوتاهی با سرعت به آن‌ها برسد و خودش را در پشت سر آخرین نفر در صف جای دهد و گام‌هایش به ریتم گام‌هایشان و همچون آن‌ها ساکت طوری که آن‌ها حضورش را متوجه نشدند و اگر چنین بود واکنشی نشان ندادند و او پیوستنش به صف را با حرف یا صدایی اعلام نکرد و این سکوت برای او معنایی جز پذیرفته شدنش از جانب آن‌ها نداشت و پنداشت تا زمانی که مثل دیگران در آن صف باقی بماند حرکت و مسیرش تابع کسی است که در جلو صف حرکت می‌کرد.
حال با پیوستن او به آن صف تعدادشان نه نفر شده بود و فکر کرد که پیش از پیوستنش به آن صف، هفت نفر به دنبال نفر اول حرکت می‌کردند و احتمال این که تمام آن هفت نفر کورکورانه به دنبال نفر اول حرکت کنند بسیار کم است. پس کمی‌ آسوده خاطر شد و به این اُمید بست که به دنبال آن صف به جایی برسد و از سرگردانی به در آید و در این هنگام متوجه شد که نفر اول ناگهان تغییر جهت داد و خودش را آهسته به ته صف و در پشت سر او رساند. او از این حرکت سخت تکان خورد و پنداشت که به خاطر پیوستنش به صف و برای کنترل او نفر اول به ته صف آمده. او دیگر خودش را آزاد احساس نمی‌کرد و مرتب فکر می‌کرد که تمام حرکات و رفتارش زیر نظر کسی است که در پشت سرش حرکت می‌کرد و دچار دلهره شده بود. در حالی که هنوز در صف حرکت می‌کرد منتظر بود که هر لحظه اتفاقی رخ دهد و او مورد حمله قرار گیرد. مدتی به حرکت در صف ادامه داد و عملی تهدیدآمیز از جانب فردی که پشت سرش بود ندید و از آنجا که احساس تهدید و خطر او را رها نمی‌کرد و هر لحظه نیز آن احساس تشدید می‌شد او سرانجام برای لحظه‌ای آهسته سرش را برگرداند و نگاهی به پشت سرش کرد و از آنچه دید سخت متحیر شد. چشم‌هایش به چشم‌های آن فرد در پشت سرش اُفتاده بود و آن‌ها را عجیب و ترسناک یافته بود. چشم‌هایی‌ یک دست خاکستری رنگ که بیننده را گنگ و متحیر می‌کردند و از آنجا که هیچ واکنشی از او ندید پنداشت که نابیناست اما این به نظرش غیر محتمل می‌آمد زیرا او تا چند لحظه پیش در جلو صف حرکت می‌کرد و اگر واقعن نابینا بود شاید هیچ کدام از آن هفت نفر حاضر نبودند در پشت سرش حرکت کند.
او یک بار دیگر برگشت و به صورتش…….

بهای این کتاب ده (10) دلار است و برای تهیه آن به یکی از آدرس های زیر مراجعه کنید:

آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب
aftab.publication@gmail.com
آدرس سایت نشر آفتاب
http://aftab.opersian.com/
آدرس سایت آمازون
https://www.amazon.com/dp/198373280X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515971667&sr=8-1&keywords=m.b.+pegah

  • پدید آورنده :