نامه ها

نامه ها
نویسنده گان: یداله رویایی و پرویز اسلام پور

کتاب «نامه ها» شامل نامه هایی است که در بین سالهای 1384 – 1350 بین دو شاعر رد و بدل شده اند. این نامه ها فقط نامه ای ساده بین دو نفر نیستند که تاریخ بخشی از شعر مدرن ایران و بویژه شعر حجم را روشن می کنند. در مقدمه این کتاب افشین دشتی می-نویسد:
«ادبیات نامه نگاری، متأسفانه، هنوز سهمی در نویسش عصر ما پیدا نکرده است و جای آن در زبان ما، و در زمان ما، تهی ست. جز دو یا سه نفری، از هدایت تا نیما، که برای خود، و گاهی هم به خود، و یا به دیگرانی به
انتخاب خود، نامه نوشته اند از این نوع نویسش اثر چندانی در میان نیست.
نامه هایی یک طرفه، که یک طرف دارد و هیچ وقت پاسخی از طرف دیگر، طرف خطاب، نمی خوانیم و نمی توانیم نام مکاتبه بر آن بگذاریم.
منظور از ادبیاتِ نامه نگاری، ادبیاتِ “مکاتبه” است، مصدرِ باب مُفاعله، که دو طرف دارد، و نامه نویس طرف خود را در طرح حرف آزاد نمی گذارد. حتا او را به چالش هایی در حرف می کشاند، که گاه از جدال های قلمی سر در می آورد، و این همان چیزی ست که در هنر نویسشِ معاصر هنوز غنایی ندارد. مکاتبه ها همان قدر که دوستی و رابطه ایجاد میکنند، جایی برای افشای دوستی ها و رابطه ها می گذارند (می شوند.) چه برای آن دوشخصیتی که به هم نامه می نویسند و چه برای آنها که نامه را می خوانند، و برای آنها که نامه ای ننوشتند ولی ربطی با این نامه ها دارند.
این نامه ها برای خواننده هاشان هم افشا می کنند و هم بر آنچه پیش از این افشا شده تار و پود دیگری می بافند. و این را، هم سبک نامه ها به ما می رساند وهم خوانش ما از سبک. و هر کس خوانش خود را دارد، که متن را غنی از متن میکند. چراکه نویسنده ها، به ویژه شاعران، معمولاً ناگفته های آثارشان را
در نامه¬هاشان می¬گویند. […]»

نوشته یداله رویایی در مرگ پرویز اسلام پور:

تابوتی که نام مهدی اسلامپور برخود داشت، و روز بیستم بهمن درگورستان “پِرلاشِز” بدرقه میشد، خاکستر پرویز را با خود میبُرد. مُشتی خاکستر.
نام او در تهران پرویز و در پاریس مهدی بود. در کوره ی آدم سوزی گورستان امّا، آنچه در آتش بود کالبدِ مهدی بود، و در کالبد مهدی آدم پرویز می سوخت.
من زیر ضربتِ مرگ بودم. تنها می توانستم خاکسترِ مهدی را در تورّق هفتادسنگ قبر بدرقه کنم:
هنوز نمی دانم از کجا
میآیم.
پرنده ای سر دربال، نشسته بر صفحه ی ساعت، بر بالای سنگ بتراشند.
و در پائین، طرحی برای منظری از آن که منتظر خویش است. با صدای مهدی که درخطابِ به خودگفت: ای غین، ای سین، ای همیشه همین!
آثار تزئینی: شن، قطب نما، غیبت، و سکوت
کتاب را بستم، گفتم ای غین، ای سین، ای همیشه همین، وتکّه ابرِ سریع وسپیدی درآسمان گذشت. از شانه ی من پریده بود، از شانه ی من تا لانه ی او: لغت.
از لغت هم گذشت. دَ رگذشت.
به دوستی پرنده ها می مانِست. پرید. و عمرش را در سرزمینی بی عمر جاگذاشت.
که در قبیله ی لغت، آنچه بر کلمه می گذرد بر همه می گذرد:
شاعری اینجا می میرد،
ما آنجا تنها می مانیم.

بهای کتاب 15 دلار آمریکا است که با مراجعه به یکی از آدرس های زیر و بویژه سایت آمازون، می توانید آن را خریداری کنید.

آدرس پست الکترونیکی نشر آفتاب:
aftab.publication@gmail.com

آدرس سایت آفتاب
http://aftab.opersian.com/

آدرس سایت آمازون
https://www.amazon.com/dp/1977673791/ref=sr_1_3

  • پدید آورنده :