Cats and Mice / موش و گربه

نسخه دیگری از «موش و گربه» به دو زبان فارسی و انگلیسی با طراحی جدید
برگردان: امیر مرعشی
طراح: نادیا ویشنوسکا

منظومه موش و گربه، در طول عمرش با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است. از جمله این که حتا برخی گمانه می زنند این مثنوی را عبید زاکانی نسروده است. اما تعداد چنین کسانی حتا از انگشتان یک دست هم کمتر است. بسیارانی از بزرگان پژوهش ادبی ایران، در درستی این منظومه انگشت گذاشته اند. بدیهی است که در تصحیح های کسانی مثل زنده یاد مجمدجعفرمحجوب و دیگران تفاوت هایی دیده می شود که گاه حتا به تعداد سطرهای این منظومه نیز اشارت دارند.
اکنون نشر آفتاب برای آشنایی نسل جدید ایرانی که در خارج از ایران متولد شده و رشد کرده، منظومه موش و گربه را به دو زبان فارسی و انگلیسی و با طراحی های جدید منتشر می کند تا مبادا از فرهنگ پربار وطن دور بمانند.

Book Identity:
Name of book Cats and Mice
Poet Ubayd-e Zakani
Translator Amir Marashi
Editor Liz Potter
Publisher Aftab Publication
Publishing year 2018
Layout Nadiia Vyshnevska
Cover design Nadiia Vyshnevska
ISBN 978-1985855588

منظومه موش و گربه با دو بیت زیر شروع می شود:
اگر داری توعقل و دانش و هوش / بیا بشــــنو حدیث گربه و موش
بخوانم از بـرایت داســـــــتانی / که در معنای آن حیـــران بمانی
شاعر چه می‌خواهد بگوید که لازمه فهم آن عقل است و دانش و هوش؟ و کدام موضوع است در امور اجتماعی به جز «سیاست» که به این سه نیاز دارد؟ و کدام سیاست بهتر از این که نیت به زبانی ساده و در نهایت روانی در سطح عامه ادا شود؟ اینست که خواننده نخست دست و پای خود را جمع می کند تا برسد به اینکه خود را واجد هر سه شرط بداند، پس مجهز به عقل و دانش و هوش انگاری آماده استماع یا ورود به داستان شود.
جان من پند گــــــــیر از این قصه / کـــــــــــه شوی در زمانه شادانا
غرض از موش و گربه بر خواندن مدعا فهم کــــــــــــــن پسر جانا
می دانیم که داستان های تاریخی اجتماعی که حاوی سرگذشت ضعفا و اقویاست، معمولن ما را به «حیرت» و «حیرانی» و به عبرت می برند. پس دعوت صمیمانه و اخطاری در آغاز این داستان که ذکر آن رفت و تاکید شاعر در دو بیت آخر، روی در ذات سیاسی تاریخی و به هر حال اجتماعی این قصه دارد. و اینکه چهار بیت اول و دو بیت در آخر و روی هم شش بیت ازین منظومه، وقف آماده سازی و برانگیختگی خواننده شود، جزء نوادر موارد در داستانسرائیها و هدف آن تلقینی است که به عمد در راستای «آموزشی اجتماعی» و سیاسی صورت می گیرد و همه در رابطه با محیط اجتماعی ایران.
کتاب موش و گربه به طور کامل رنگی است و با قیمت مناسب عرضه شده است تا عیدی خوبی برای دوستان و فرزندان مان باشد.
بهای کتاب 12 دلار است و با مراجعه به سایت آمازون می توانید آن را تهیه کنید.

پست الکترونیکی نشر آفتاب
Aftab.publication@gmail.cojm

سایت نشر آفتاب
http://aftab.opersian.com/
سایت آمازون
https://www.amazon.com/dp/1985855585/ref=sr_1_1

  • پدید آورنده :