• در باره‌ی: Editor

کارهای دیگر Editor:

 • اندیشه

  دیدگاه‌ها و جستارهای نظری و تئوریک، در حوزه‌های فلسفه و دانش‌های انسانی

 • داستان

  اثرهای داستانی شامل رمان، داستان کوتاه و بلند، نمایشنامه،‌ فیلمنامه و مانند آنها.

 • پژوهش

  پژوهش و جستار در موضوع‌های فرهنگی، ادبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن.

 • نشر آفتاب

   پایگاهی برای گسترش آزاد اندیشه، آفرینش هنری و ادبی، پژوهش و جستار در گستره‌ی جهان پارسی زبان و فراسوی آن