داستان

داستان‌های تخیلی، در برگیرنده‌ی رمان، داستان‌های کوتاه و بلند، نمایشنامه، فیلمنامه و مانند آننها